Αναγνώριση Χωρικών Προτύπων στην Ελληνική ύπαιθρο: Η Περίπτωση της Πελοποννήσου

Download

- Stars (0)

129 Downloads

Owner: stam

Version: 1.0

Last Updated: 15-02-2016 2:53

Share
DescriptionPreviewVersions
5_6_chalkias_papadopoulos_kalogirou_2008.pdf

Η διαδικασία λήψης αποφάσεων για την υποστήριξη προβλημάτων χωρικής φύσης σχετίζεται άμεσα με τον καθορισμό του προβλήματος και την αναγνώριση των παραμέτρων οι οποίες χρησιμοποιούνται ως δείκτες για την αποτίμησή του. Με βάση αυτό το σκεπτικό αρχικά προσδιορίστηκε το υπό μελέτη χωρικό πρόβλημα: η αναγνώριση χωρικών προτύπων του αναπτυξιακού δυναμικού για την ελληνική ύπαιθρο. Στη συνέχεια, καθορίστηκαν τέσσερα σύνθετα κριτήρια τα οποία σχετίζονται με διαφορετικές πτυχές των ευνοϊκών χαρακτηριστικών («ευνοϊκότητας») της ελληνικής υπαίθρου: α) το δημογραφικό κριτήριο, β) το κριτήριο της απασχόλησης, γ) το χωρικό κριτήριο και δ) το αγροτικό κριτήριο. Η αναγνώριση χωρικών προτύπων για τα παραπάνω κριτήρια και ιδιαίτερα περιοχών με πολύ υψηλές ή χαμηλές τιμές σε κάποιο από αυτά μπορεί να γίνει είτε με μεθόδους υπολογισμού της χωρικής αυτοσυσχέτισης είτε με μεθόδους ομαδοποίησης των τιμών του υπό μελέτη κριτηρίου. Στην εργασία αυτή εφαρμόζεται η τεχνική Moran’s I για τον υπολογισμό της χωρικής αυτοσυσχέτισης των δεδομένων αλλά και για τον προσδιορισμό χωρικών προτύπων που ενδεχομένως να παρουσιάζουν ενδιαφέρον. Τέλος, επιχειρείται η αξιολόγηση των ευρημάτων αυτής της ανάλυσης καθώς και η διερεύνηση της περαιτέρω αξιοποίησής τους.

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *