Διερεύνηση των χωρικών διαφοροποιήσεων των επιδράσεων κοινωνικοοικονομικών παραγόντων Στη γονιμότητα του πληθυσμού της Ελλάδας σε επίπεδο καποδιστριακών Δήμων με την εφαρμογή υποδειγμάτων Γεωγραφικά Σταθμισμένης Παλινδρόμησης

Download

- Stars (0)

145 Downloads

Owner: stam

Version: 1.0

Last Updated: 15-02-2016 13:04

Share
DescriptionPreviewVersions
5_9_tsimbos_kalogirou_tsimbanos_2010.pdf

Η Γεωγραφικά Σταθμισμένη Παλινδρόμηση (Geographically Weighted Regression) είναι μια τεχνική που αναπτύσσεται τα τελευταία χρόνια και επιτρέπει την εκτίμηση υποδειγμάτων παλινδρόμησης με παραμέτρους που δεν είναι σταθερές στο χώρο. Στην εργασία αυτή περιγράφεται συνοπτικά η μεθοδολογία της Γεωγραφικά Σταθμισμένης Παλινδρόμησης, η οποία στη συνέχεια χρησιμοποιείται στη μελέτη της σχέσης εξάρτησης της γονιμότητας με διάφορους κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες στους Καποδιστριακούς Δήμους και Κοινότητες της Ελλάδας. Το συμπέρασμα που εξάγεται από την ανάλυση είναι ότι η κατεύθυνση και το μέγεθος των επιδράσεων των παραγόντων που επηρεάζουν τη γονιμότητα διαφοροποιούνται χωρικά.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *