Η σχέση των δαπανών των περιφερειακών υπηρεσιών υπουργείων με την ανάπτυξη στην Ελλάδα

Download

- Stars (0)

94 Downloads

Owner: stam

Version: 1.0

Last Updated: 15-02-2016 13:26

Share
DescriptionPreviewVersions
5_15_anastasiou_kalogirou_2012.pdf

Σκοπός του άρθρου αυτού είναι να ελεγχθεί κατά πόσο σχετίζεται η κατανομή των δαπανών των περιφερειακών υπηρεσιών των υπουργείων στους νομούς της Ελλάδας, με τρεις κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες: το κατά κεφαλήν ΑΕΠ, το μέσο δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα και το συνθετικό Δείκτη Ανθρώπινης Ανάπτυξης. Ερευνητικό ερώτημα αποτελεί το εάν η κατανομή των δημόσιων δαπανών στις περιφερειακές υπηρεσίες πραγματοποιείται με βάση τις εκάστοτε οικονομικές ανάγκες του κάθε νομού. Τα δεδομένα για τις δαπάνες προέρχονται από τους προϋπολογισμούς των οικονομικών ετών 2006-2011 και πιο συγκεκριμένα, τους απολογισμούς των ετών 2004-2009 και αφορούν τις δαπάνες των Περιφερειακών Υπηρεσιών των Υπουργείων του Τακτικού Προϋπολογισμού. Εξαιτίας του γεγονότος ότι είναι δύσκολο να μετρηθεί το προϊόν που παράγει ο δημόσιος τομέας, έχει οριστεί ως μέτρο των παρεχόμενων αγαθών και υπηρεσιών το μέγεθος των δημόσιων δαπανών. Για την πραγμάτωση των στόχων και την καλύτερη μελέτη των χωρικών ανισοτήτων υπολογίστηκε ο συνθετικός Δείκτης Ανθρώπινης Ανάπτυξης (HDI) ανά νομό. Με βάση το δείκτη αυτό παρατηρούνται έντονες χωρικές ανισότητες της ανθρώπινης ανάπτυξης μεταξύ των νομών της Ελλάδας. Τέλος, δεν προκύπτει καμιάς μορφής συσχέτιση μεταξύ των δαπανών των περιφερειακών υπηρεσιών των υπουργείων στους νομούς της Ελλάδας με το κατά κεφαλήν ΑΕΠ και το μέσο δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *