Τυπολόγηση των περιφερειών της Ευρώπης με βάση το ρίσκο για ενεργειακή φτώχεια

Download

- Stars (0)

101 Downloads

Owner: stam

Version: 1.0

Last Updated: 15-02-2016 13:13

Share
DescriptionPreviewVersions
5_11_kalogirou_et_al_2010.pdf

Στο άρθρο αυτό παρουσιάζεται μια πρόσφατη προσπάθεια μελέτης των επιπτώσεων από την αύξηση των τιμών της ενέργειας στην αναπτυξιακή δυναμική των περιφερειών της Ευρώπης που έγινε στα πλαίσια του προγράμματος ESPON-RERISK (Regions at Risk of Fuel Poverty). Ο στόχος του προγράμματος RERISK, είναι ο καθορισμός των περισσότερο ευάλωτων αναπτυξιακά περιφερειών της Ευρώπης. Η μεθοδολογική προσέγγιση του RERISK υιοθετεί στο πρώτο στάδιο, για τη διερεύνηση του αναπτυξιακού προφίλ των περιφερειών  της Ευρώπης, μια  τυπολόγηση περιφερειών, με βάση μια σειρά από κριτήρια, που αφορούν το περιεχόμενο του στόχου του προγράμματος. Στο δεύτερο στάδιο, δομούνται σενάρια μελλοντικής προοπτικής των επί μέρους τύπων των περιφερειών και  καταλήγει στο τρίτο στάδιο στη μελέτη κατάλληλων πακέτων πολιτικής για την ενίσχυση της κοινωνικοοικονομικής βάσης των περιφερειών αυτών. Η παρούσα εργασία παρουσιάζει τη μεθοδολογία τυπολόγησης  που υιοθετήθηκε, στο πρώτο στάδιο του προγράμματος RERISK,  για την ομαδοποίηση περιφερειών σε τύπους με ομοιογενή χαρακτηριστικά, έτσι ώστε η έμφαση στα πακέτα πολιτικής να διαμορφώνεται με βάση τα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά της κάθε ομάδας.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *