Χωρικές ανισότητες στις δαπάνες περιφερειακών υπηρεσιών των υπουργείων

Download

- Stars (0)

160 Downloads

Owner: stam

Version: 1.0

Last Updated: 15-02-2016 13:22

Share
DescriptionPreviewVersions
5_13_anastasiou_kalogirou_2012.pdf

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάλυση των χωρικών διαφοροποιήσεων στις δαπάνες των περιφερειακών υπηρεσιών των υπουργείων. Τα δεδομένα προέρχονται από τους προϋπολογισμούς των οικονομικών ετών 2006-2011 και πιο συγκεκριμένα, τους απολογισμούς των ετών 2004-2009 και αφορούν τις δαπάνες των Περιφερειακών Υπηρεσιών των Υπουργείων του Τακτικού Προϋπολογισμού. Η ανάλυση πραγματοποιήθηκε σε επίπεδο νομών-νομαρχιών. Για το σύνολο των δαπανών των παραπάνω υπηρεσιών διεξάχθηκε ανάλυση για τον εντοπισμό χωρικών ανισοτήτων. Εφαρμόστηκαν μέθοδοι χωρικής ανάλυσης και πιο συγκεκριμένα μέθοδοι διερευνητικής ανάλυσης δεδομένων, όπως η περιγραφική στατιστική και η χωρική αυτοσυσχέτιση. Μελετώντας τη σειρά χαρτών που προέκυψαν από την προηγούμενη διαδικασία, διαπιστώθηκε το μέγεθος της μεταβολής των δαπανών με την εναλλαγή των ετών. Ακόμα, για την πραγμάτωση των στόχων και την καλύτερη μελέτη των χωρικών διαφοροποιήσεων των παραπάνω δεδομένων υπολογίστηκαν δείκτες μέτρησης ανισοκατανομής, όπως ο δείκτης Gini και ο δείκτης Theil. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης δεδομένων καταδεικνύουν τις έντονες χωρικές διαφοροποιήσεις των δαπανών στους νομούς της Ελλάδας. Το έτος 2005 πραγματοποιήθηκαν οι υψηλότερες κατά κεφαλήν δαπάνες ενώ το 2007 τις χαμηλότερες. Οι τιμές των δεικτών Gini και Theil υποδεικνύουν χωρική ανισοκατανομή στις κατά κεφαλήν δαπάνες οι οποίες μεταβάλλονται στο χρόνο. Ο συντελεστής Moran’s I είναι θετικός γεγονός που υποδεικνύει θετική χωρική αυτοσυσχέτιση το έτος 2004. Το κέντρο μιας ευρύτερης εστίας νομών που παρουσιάζουν χαμηλές τιμές στις κατά κεφαλήν δαπάνες εντοπίζεται στη Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *